Vision för Sverige 2025

Regeringen har i regleringsbrev 2011 för Boverket, (M2010/4959/A, uppdrag 7) uppdragit åt Boverket att ta fram en Vision för Sverige 2025, samt att göra en sammanställning av nationella mål, planer och program. Sammanställningen av de nationella målen finns under PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplats.

Syfte

Syftet med Vision för Sverige 2025 är att utifrån de runt etthundra nationella mål som på ett eller annat sätt rör fysisk samhällsplanering forma bilder av framtiden, var Sverige bör vara år 2025 för att nå de satta målen för ett hållbart samhälle till år 2050.

Det är vår förhoppning att Vision för Sverige 2025 och dess tolv Sverigebilder ska ge inspiration till åtgärder för en hållbar samhällsutveckling på alla nivåer från nationellt till lokalt. Sverige 2025 är tänkt att kunna användas som idéunderlag när man tar fram strategier för hållbar utveckling på olika nivåer.

Sverigebilderna är också tänkta att ge vägledning för vilka typer av åtgärder som bör vara på plats för att Sverige ska kunna uppnå de flesta av de nationella målen, så att utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle påbörjas redan nu.

Målgrupp

I regeringsuppdraget angavs ingen tydlig målgrupp. Vi har därför valt att vända oss till politiker och tjänstemän på allt från lokal till nationell nivå, till centrala och regionala myndigheter, samt till olika organisationer och privata aktörer som har ett intresse i och av fysisk samhällsplanering.

Avgränsningar

Vision för Sverige 2025 grundas på de runt etthundra nationella mål som har fastställts av Regering och Riksdag och på att Sverige ska vara ett hållbart samhälle senast år 2050. Den övergripande avgränsningen är att bara mål som rör fysisk samhällsplanering omfattas. Det innebär att en hel del frågor om till exempel social hållbarhet endast tas upp när de har koppling till den fysiska samhällsstrukturen, att flertalet ekonomiska och andra icke-fysiska drivkrafter inte nämns annat än översiktligt, om de inte har direkt påverkan på de fysiska strukturerna.

Eftersom uppdraget handlar om att ta fram en vision, ett tänkt framtida tillstånd, ingår varken konsekvensbeskrivningar eller detaljerade förslag till åtgärder.

Genomförande

Arbetet med att formulera en vision för Sverige år 2025 ur ett samhällsplaneringsperspektiv bygger till stor del på resultat från diskussioner på nationella och regionala seminarier, vilka vi har haft under 2011 och 2012. Därmed blandas mer teoretiska resonemang med praktiska erfarenheter från alla delar av landet och från olika nivåer. Seminarierna genomfördes både i början av arbetet då vi samlade in information och material och i slutet då vi gemensamt diskuterade en första version av Vision för Sverige 2025. Vi genomförde totalt tre nationella, nio regionala och fyra interna seminarier. Till de nationella seminarierna bjöd vi in både nationella myndigheter och rikstäckande organisationer och vid de regionala mötena vände vi oss till företrädare för regionerna, till länsstyrelserna och till ett antal kommuner av olika storlek.

Som underlag till omvärldsanalysen har vi använt befintliga omvärldsanalyser samt låtit tre olika konsultfirmor sammanställa var sin omvärldsanalys utifrån olika infallsvinklar. En av konsultrapporterna handlar om demografi och bebyggelse, en har fokus på transporter, infrastruktur och bebyggelse och den sista tar framförallt upp områdena ekonomi samt natur och miljö. Vid det andra nationella seminariet diskuterade vi omvärldsfrågor med deltagarna och vilka trender som påverkar de fysiska samhällsstrukturerna mest.

I anslutning till seminarierna lämnade de deltagande myndigheterna och organisationerna över sina egna omvärldsanalyser, visioner, framtidsskrivningar med mera. Mycket av denna information har hjälpt oss i arbetet med att formulera visionen.

En vision är ett tillstånd långt fram i tiden, medan uppdraget har ett kort tids-perspektiv; det är inte mer än tretton år till år 2025. Flera av de nationella målen har längre måldatum än 2025, eller är inte tidssatta överhuvudtaget. Vi har som riktningsvisare för vårt uppdrag valt en målbild med siktet mot år 2050, då samtliga mål ska vara uppfyllda. År 2050 är valt för det är den tidpunkt som gäller för klimatmålet. Inget annat mål har uttalat längre tidsperspektiv.

Målbild för Sverige 2025.

I många fall är det ett gap mellan önskat tillstånd (= vi är på väg mot måluppfyllelse) och det troliga tillståndet utifrån nuvarande utveckling. För utvecklingsriktningen använder vi framskrivningar och prognoser för nyckelföreteelser.

Ett exempel: Utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska väsentligt och Sverige ska till år 2050 inte ha några nettoutsläpp av sådana gaser (målbild). För att nå målet måste transporterna ske utan utsläpp av klimatpåverkande gaser. Trenden har länge varit att biltrafiken bara ökar och det finns inget som tyder på stora förändringar framöver (utveckling). Till år 2025 måste trenden ha brutits annars nås inte målet. I bilderna av Sverige 2025 visar vi på hur samhället ser ut när olika åtgärder har genomförts för att underlätta för oss alla att ställa bilen.

I Visionen visar vi bilder över hur långt Sverige behöver ha nått år 2025 för att ha en chans att klara alla åtaganden till år 2050. Genom bilderna får vi också en mer naturlig avvägning mellan olika mål och kan visa på både synergier och konflikter dem emellan.

Urval

Visionen är uppbyggd av fyra megatrender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna är stora pågående förändringar i samhället och utgör givna förutsättningar i samtliga Sverigebilder.

Under våra möten med nationella och regionala och lokala företrädare, diskuterade vi vilka utmaningar man såg som de största inför framtiden. På nationell nivå tog vi också upp vilka nationella mål som har längst till måluppfyllelse och som är svårast att nå, samt vilka man ser som viktigast att prioritera till 2025. Resultaten från dessa seminarier har varit mycket viktiga för vilka tolv Sverigebilder vi har valt att fokusera på. Samtliga bilder har ett fysiskt samhällsplanerings-/samhällsbyggnadsperspektiv, i den meningen att det är fysiska företeelser som berörs och påverkas direkt eller indirekt.

Megatrenderna

Det finns naturligtvis fler än fyra stora trender i samhällsutvecklingen. Vårt urval grundar sig här på studier av ett flertal omvärldsanalyser, på resultat från diskussioner under det andra seminariet med de nationella myndigheterna och organisationerna, samt på att dessa fyra har stor betydelse för de strukturella fysiska förändringarna i samhällsutvecklingen. De fyra megatrenderna är Ett förändrat klimat, En globaliserad värld, En urbaniserad värld samt En digitaliserad värld.

Sverigebilder

Varje Sverigebild börjar med en ingress som mycket kort ger en inblick i vad just den här bilden handlar om. Ingressen följs sedan av själva visionen Sverige år 2025. I detta avsnitt står vi i år 2025 och ser oss omkring, ser hur det ser ut i Sverige.

Därefter följer ett avsnitt som kallas För att nå visionen ser Boverket att. Avsnittet handlar om de förutsättningar som Boverket menar måste vara på plats för att den bild vi målat upp i föregående avsnitt ska inträffa. Det är här vi före-slår vad som behöver göras, vilka styrmedel/åtgärder som behövs för att underlätta nödvändiga omställningar till ett mer hållbart samhälle. Utöver det som listas här finns givetvis mycket mer som behöver göras för att vända utvecklingen i en hållbar riktning i alla aspekter.

Under rubriken Analys år 2012 förs en diskussion om hur vi resonerat för att komma fram till visionsbilden, vilka underlag och data vi utgått från, samt vilka synergier och konflikter som finns mellan verkligheten och de nationella målen. Slutligen finns de nationella målen vi utgått från samt underlagen vi tagit del av listade under rubrikerna Nationella mål och Referenser.

De tolv Sverigebilderna är sorterade under fyra huvudgrupper. Bebyggelse, Ekonomi, Infrastruktur samt Natur, landskap och miljö.