En tecknad bild som beskriver megatrenderna – klimat, globalisering, urbanisering och en digitaliserad värld. På bilden finns en jordglob, hus, moln, kommunikations mast och satellit.

En digitaliserad värld

År 2025 ligger Sverige långt fram i utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Tillgång till bra internetuppkoppling är en självklarhet och kommunikation är en förutsättning för bibehållen och utvecklad välfärd för medborgare både på landet och i staden. I framtidens samhälle är vi lika beroende av effektiv digital kommunikation som av el och rinnande vatten.

Förutsättningar för Sverige 2025

Sverige är en ledande IT-nation med fullständig täckning av robust och snabb internetuppkoppling. Det mobila nätet har fortsatt att utvecklas snabbt och har nu en kraftigt ökad kapacitet och hastighet. Alla bostäder och arbetsplatser har åtkomst till god kapacitet för sina digitala behov. När nya fastigheter och arbetsplatser byggs installeras infrastruktur för bredband lika självklart som el och rinnande vatten. Där marknaden inte fungerar fullt ut säkerställer staten att alla bostäder och arbetsplatser har en grundläggande tillgång till nätuppkoppling av god kapacitet.

Internet innebär nya mönster för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala samvaron. Nästan alla är beroende av digital service i sitt vardagsliv. Det är vanligt med internetbaserad offentlig service. Särskilt i mer glesbebodda områden kombineras servicen med mobila servicestationer. Internethandeln är stor och ökande, vilket har lett till ändrade inköpsvanor, där inköp över webben allt oftare kombineras med hemleveranser.

IT-användningen har också lett till förändringar i hur och var människor arbetar. Distansarbete ökar, både genom att fler jobbar hemma någon eller några dagar i veckan och genom att olika arbetsmaskiner styrs på distans via GPS och radiolänk. Webbaserade möten har blivit en naturlig del av vardagens arbete och allt fler reser allt mindre i jobbet, vilket minskar belastningen på både individ och miljö.

Nya användningsområden för informationstekniken utvecklas ständigt, vilka nu och framöver kommer att påverka både samhällsutveckling och människors vardagsliv. Genom god digital infrastruktur och hög utbildningsnivå är samhället och dess medborgare väl förberedda för att ta till sig och tillämpa ny teknik och dess möjligheter.

Användningen av internet och dess olika tjänster underlättar att kunna delta i den demokratiska processen och att ta del av digitalsamhällets fördelar. Nästan alla åldersgrupper använder nu internet och digitala tjänster dagligen. De fåtal som inte kan får möjligheter till såväl utbildning som personligt stöd från samhället.  

Analys år 2012

Möjligheterna att använda internet växer och utvecklas explosionsartat. I Sverige finns det i dag fler datorer än människor. Allt fler har tillgång till internet i sina hem eller på arbetsplatsen eller i skolan och genombrottet för mobilt internet har inneburit att användningen har fördubblats.

Den bredbandskartläggning som Post- och telestyrelsen gör varje år, visar att för 2011 hade ungefär 49 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2011. Det är en ökning med ungefär 5 procentenheter jämfört med oktober 2010. Antalet fiberanslutna fastigheter uppgick i oktober 2011 till cirka 230 000. I oktober 2010 var samma antal drygt 168 000, vilket innebär en ökning med ungefär 27 procent.

En Sverigekarta visar att zoner med tillgång till bredband finns i nästan hela sydvästra och mellersta Sverige, samt längs kusten.

Tillgång till bredband i områden med befolkning eller arbetsställen – samtliga accesstekniker, oktober 2011. Källa: post och telestyrelsen

Vägar till kunskap

Den nya skollagen innebär bland annat att digitala hjälpmedel ska synas tydligare i undervisningen och målet är att IT ska användas på ett naturligt och integrerat sätt i undervisningen. Det medför att fler personer i tidig ålder kommer få ta del av IT-samhället och bära den kunskapen vidare. Detta kan ses som en viktig del i arbetet för att Sverige ska fortsätta vara en ledande nation inom informationsteknologin.

Ökningen av distansutbildningar är ett resultat av den ökade internettillgängligheten. Allt fler högskolor och universitet erbjuder distansutbildningar, vilket ökar tillgängligheten till utbildning för dem som inte har möjlighet att flytta för att utbilda sig. Detta kan bland annat bidra till regional tillväxt och till ökad jämställdhet. Glesbefolkade områden eller kommuner med avbefolkning kan lättare behålla sin befolkning när invånarna kan studera hemifrån. Personer som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden kan lättare integreras om tillgängligheten för utbildning ökar. Ökad distansutbildning kan dessutom leda till färre resor.

Tjänster på distans

Ett tecken på att internet används alltmer i arbetet är att distansarbetet på företag ökar. År 2003 erbjöd 36 procent av alla företag med fler än tio anställda detta. Andelen hade till år 2012 stigit till 49 procent. Det finns även andra exempel på hur tekniken kan användas för att hantera arbete på distans. I Kiruna bryts malmen i Kirunagruvan delvis av maskiner som fjärrstyrs från Luleå. Det blir även vanligare att på distans utföra viss service och att ta kontakt och få hjälp av experter på annan ort. Ett exempel är diagnoser där läkaren kan sitta uppkopplad på annan ort, medan patienten antingen är hemma eller på en lokal vårdmottagning.

För att nå det nationella målet En god tillgång till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i alla delar av landet krävs nya lösningar där internet och mobila servicelösningar kan användas för offentlig- och kommersiell service i de mest glesbebodda delarna av landet.

Enligt en studie av EU-parlamentets Generaldirektorat för interna policys hade näthandeln år 2011 nästan fördubblats sedan år 2006. En förutsättning för att handeln över internet ska utvecklas och fungera över hela landet är att logistiken för leverans av varorna fungerar bra.

Detta är extra viktigt på glesbygden om internethandel i kombination med hemleverans av varor till viss del skulle kunna kompensera för den bristande kommersiella servicetillgången. Även i städerna är logistiken viktig. I arbetet med att minska transportarbetet har Trafikverket lyft fram samleveranser, genom utvecklingen av effektiv citylogistik inom storstäderna. Det skulle kunna innebära att några få välfyllda och miljöanpassade varubilar skulle kunna leverera ut varor till många mottagare.

IT sparar plats och energi

Den fysiska kontakten mellan människor och fysiska varor minskar. I London finns det exempel på en ny sorts digitala utställningslokaler som visar upp varor som bilar eller möbler. Att utveckla handeln över internet och via digitala utställningslokaler innebär också att innerstaden kan yteffektiviseras. Där det tidigare behövdes skrymmande ytor för att ställa ut exempelvis bilar, möbler eller vitvaror behöver nu mindre yta tas i anspråk, vilket skapar utrymme för andra verksamheter i den allt tätare staden.

Internet och därtill kopplade tekniska lösningar är i stor utsträckning på väg att integreras i allt fler områden i dagens samhälle. Redan i dag ser vi alltmer uppkopplade vardagsföremål och allt fler vardagsföreteelser som kan kommunisera med varandra och sin omgivning via internet och genom olika sensorer. Exempel på detta är utvecklingen av smarta och intelligenta hus där flera funktioner är sammankopplade och på så sätt kan spara energi genom att exempelvis köra igång elkrävande produkter eller ladda elbilen när elen är som billigast och miljövänligast att producera.

Hållbar trafik

Trafiken styrs delvis redan med hjälp av vägtullar, vilket kan påverka valet av färdväg och tid på dygnet för resan. Detta påverkar i sin tur mängden trafik på vissa sträckor, vilket kan påverka miljön positivt. För tung trafik sker i dag ruttregistrering via satellitbaserade kilometersystem för att på så sätt räkna ut kostnaden för att trafikera vissa vägar.

I Sverige finns det ett fåtal platser där trafikanten betalar för att passera: Svinesundsbron, Öresundsbron och Stockholms innerstad. Systemen har införts, liksom på många andra platser i världen, för att finansiera nya infrastruktursatsningar och för att begränsa trafiken inom vissa områden eller på vissa vägsträckor. Införseln av trängselskatten i Stockholm har visat sig vara effektiv, vilket pekar mot att flera kommuner kan följa efter. I Göteborg ska trängselskatt införas från den 1 januari 2013.

IT-användning blir allt viktigare vid utnyttjande av olika funktioner i samhället. För att skapa tryggare miljöer på arbetsplatser såsom för busschaufförer används redan i dag den nya tekniken för att ersätta kontant betalning med kort eller mobilbetalning. Liknande betalsystem kommer troligen användas inom allt fler områden där betalningen kommer att kunna genomföras direkt från din mobiltelefon.

Referenser

Visa

Arbetsmiljöverket (2011). Kontantstoppet inom kollektivtrafiken har lett till kraftig minskning av rån. (Elektronisk) Arbetsmiljöverket.

Brohult, Linus (2012-04-13). Sverige – världens mest uppkopplade land. (Elektronisk) SVT.

Europaparlamentet (2011). Internethandeln har fördubblats på fem år. (Elektronisk) Europaparlamentet.

Johansson, Ulf & Olsson, Jörgen (2012). Internationella trender som påverkar samhällsplanering och samhällsutveckling i Sverige fram till 2050 - en översiktlig omvärldsanalys med fokus på effekter inom områdena ”Ekonomi” samt ”Natur och miljö” på uppdrag av Boverket. (Elektronisk) Boverket.

Ljungberg, Christer, Sundberg, Rasmus & Wendle, Björn (2012). Trender med påverkan på samhällsplane-ringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, infrastruktur och bebyggelse. (Elektronisk) Boverket.

Nohrstedt, Linda (2012-02-09). Smart hus väljer själv finel. Ny teknik. (Elektronisk).

Nordiska Skolledarkongressen (2012). Viktig roll för skolledarna i framtidens it-satsningar. (Elektronisk)Nordiska Skolledarkongressen.

PTS Statistikportalen. Bredbandskartläggning. (Elektronisk).

PTS, Post- och telestyrelsen (2011). Bredbandskartläggning 2010 – en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige. Rapport Nr PTS-ER-2011:10. (Elektronisk) PTS.

PTS, Post- och telestyrelsen (2012). PTS bredbandskartläggning 2011- PTS-ER-2012:11. (Elektronisk) PTS.

Rydman, Annika (2012-06-21), Snart kan byggen styras på distans. På väg. (Elektronisk).

Sundström, Ulrika (2008-08-15). Intelligenta hus. (Elektronisk) Byggahus.se.

Söderholm, Erik (2012-07-17). Audi öppnar showroom – utan bilar. Auto motor & sport. (Elektronisk).

Transportstyrelsen (2010). Vägavgifter i Sverige. (Elektronisk) Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen (2010). Trängselskatt. (Elektronisk) Transportstyrelsen.

Tyréns (2012). Omvärdlsanalys demografi och bebyggelse. (Elektronisk) Boverket.

Utbildningssidan. Distansutbildning och distanskurser. (Elektronisk).

Wass, Fredrik (2012-01-20). Möjligheter och risker på sakernas internet. (Elektronisk) Internetworld.